I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho KOHAX, s.r.o., Gen. Svobodu 681/3, 089 01 Svidník, IČO: 45002681 ( ďalej len "predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.mojepradlo.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2.Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu na www.mojepradlo.sk.
3.Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
1.Identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu)
2.Veľkosť objednaného tovaru
3.Množstvo objednaného tovaru
4.Adresu miesta dodania tovaru
4.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
5.Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky predávajúcim prostredníctvom e-mailu.
6.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
7.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

II. DODACIE PODMIENKY

1. Tovar, ktorý je skladom je odoslaný následujúci pracovný deň odo dňa potvrdenia objednávky. Objednaný tovar zasielame najneskôr do 1-5 pracovných dní odo dňa potvrdenia Vašej objednávky. Predlženie termínu dodania je možné len po vzájomnej dohode s kupujúcim.

2. Najbližší dátum dodania tovaru na objednávku je vždy uvedený v dolnej časti stránky v sekcii TERMÍN DODANIA.

3. Expedičné náklady (predávajúci balné neúčtuje):

3.1 PLATBA VOPRED NA ÚČET (platí pre územie SR):

3.1.1 Doručenie tovaru Slovenskou poštou formou doporučeného listu - 1,85 €                        

(1. trieda – doručenie do 24 hod),

3.1.2 Doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou - 2,50 € (doručenie do 24 hod).

3.2 PLATBA PRI PREBERANÍ TOVARU (platí pre územie SR):

3.2.1 Doručenie tovaru Slovenskou poštou formou dobierky – 3,65 €                                     

(2.trieda - doručenie do 24 hod),

3.2.2 Doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou - 3,00 € (doručenie do 24 hod).

3.3 DORUČENIE TOVARU na územie Českej republiky:

3.3.1 Doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou pri platbe vopred na účet – 4,50 €                    

(doručenie do 2 pracovných dní),

3.3.2 Doručenie tovaru kuriérskou spoločnosťou na dobierku - 6,50 €                         

(doručenie do 2 pracovných dní).

3.4 Doručenie tovaru do inej krajiny ako SR a ČR - cena je stanovená podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty pre medzinárodný styk. V prípade záujmu, kontaktujte nás.

4. Osobný odber (poštovné ZDARMA) je možný na odbernom mieste firmy KOHAX, s.r.o. po dohode na adrese: MUDr. Pribulu 1, 089 01 Svidník.

5. Pokiaľ objednávka obsahuje viac kusov tovaru, poštovné sa platí len za jeden kus.

6. Pokiaľ objednávka obsahuje viac druhov tovaru a je vybavovaná po častiach, druhé poštovné hradí predávajúci.

7. Pri objednávke nad 50 € je poštovné pri dodaní na územie SR Slovenskou poštou ZDARMA.

8. Pri objednávke nad 50 € je poštovné pri dodaní na územie SR kuriérskou spoločnosťou ZDARMA.

9. Pri objednávke nad 70 € je poštovné pri platbe vopred na účet pri dodaní na územie ČR Slovenskou poštou ZDARMA.

10. Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašleme znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške.

11. Poštovné naspäť ku kupujúcemu pri výmene tovaru hradí predávajúci.


III. PLATOBNÉ PODMIENKY

1.Po uskutočnení objednávky bude na Váš e-mail zaslané potvrdenie objednávky spolu s potrebnými údajmi na platbu. Daňový doklad - faktúru Vám zašleme spolu s objednaným tovarom.
2.Platbu je možné uskutočniť dobierkou alebo prevodom na náš účet:
Banka: VÚB Banka
Bankový účet: 3083286553/0200
Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky.
3.Pri platbách na dobierku platíte za tovar až pri jeho preberaní od Slovenskej pošty.
4.V prípade, že kupujúci neprevezme ním objednaný a požadovaný tovar zaslaný predávajúcim na dobierku, predávajúci je opravnený v zmysle týchto obchodných podmienok, požadovať preplatenie nákladov vzniknutých predávajúcemu neprebratím tovaru. Následne bude pre daného kupujúceho zablokovaná možnosť platby za objednávky formou dobierky v internetovom obchode mojepradlo.sk.
5.Pri platbách na účet, objednávky expedujeme až po pripísaní platby na náš účet, alebo po prijatí potvrdenia o úhrade dĺžnej sumy. Potvrdenie o vykonaní platby v prospech nášho účtu nám môžete poslať mailom.
6.Ceny uvedené na stránkach elektronického obchodu sú uvedené vrátane DPH.

IV. ZÁRUKA A REKLAMÁCIE

1.Na dodávaný tovar je poskytovaná záruka 24 mesiacov.
2.Kupujúci je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu (najneskôr nasledujúci deň po jeho prevzatí) a informovať predávajúceho o zistených závadách. Neskoršie reklamácie zjavných závad nebudú predávajúcim uznané.
3.Záručná lehota začína plynúť dňom dodania tovaru.
4.Práva a povinnosti kupujúceho sa vo veciach neupravených týmito podmienkami riadia podľa Občianskeho zákonníka.
5.Reklamáciu tovaru si môže kupujúci uplatniť odoslaním na adresu predávajúceho:
KOHAX, s.r.o.
Gen. Svobodu 681/3
089 01 Svidník
6.Pri údržbe a používaní tovaru je kupujúci povinný sa riadiť návodom na použitie, ktorý je súčasťou dodávaného tovaru. Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, používaním alebo ošetrovaním výrobku.
7.Pri reklamácii sa uplatňuje nasledovný postup:
1.Kupujúci je povinný poškodený tovar zaslať predávajúcemu v originálnom balení, na adresu uvedenú na Vašej faktúre, ktorá bola súčasťou Vašej objednávky.
2.Poštovné za pôvodnú dodávku sa nevracia.
3.Ak kupujúci pri preberaní tovaru od pošty zistí, že obal dodaného tovaru je poškodený, nie je povinný tovar prevziať.
4.Ak sa kupujúci rozhodne tovar aj napriek poškodeniu obalu prevziať, je povinný toto prevzatie potvrdiť pracovníkovi pošty až po skontrolovaní tovaru.
8.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie balíka, ktorý bude kupujúcim zaslaný formou dobierky!
9.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

V. VÝMENA TOVARU

1.Pokiaľ Vám výrobok nevyhovuje svojou veľkosťou, bude Vám zaslaný na výmenu výrobok inej veľkosti.
2.V prípade, že výmenu požaduje tretia osoba (napríklad obdarovaný) o tejto výmene, bude upovedomený aj kupujúci, ktorý daný tovar objednal a zaplatil.
3.Postup pri výmene:
1.Kupujúci je povinný zaslať predávajúcemu výrobok mechanicky nepoškodený, čistý, v originálnom balenía adresu uvedenú na Vašej faktúre, ktorá bola súčasťou Vašej objednávky.
2.Tovar zasielaný na výmenu zároveň je kupujúci povinný poistiť. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom výmeny znáša kupujúci až do okamihu jeho prevzatia predávajúcim.
3.Vymieňaný tovar neposielajte dobierkou, ale doporučene (potvrdenie o odoslaní).
4.Za výmenu je predávajúci oprávnený účtovať poštovné a balné vo výške 1,45 EUR (1,65 EUR).
5.Doklad/potvrdenie o zaslaní tovaru je kupujúci povinný uschovať.
6.Objednané výrobky (nohavičky, tangá, plávky) je kupujúci povinný skúšať na spodnú bielizeň!
7.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie balíka, ktorý bude kupujúcim zaslaný formou dobierky!
8.Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť výmenu tovaru, ak uvedené podmienky nebude považovať za splnené.

VI. STORNO OBJEDNÁVKY

1.Kupujúci ma právo stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany Predávajúceho.
2.Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
2.1 V prípade na dobierku, objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily, atď.)
2.2 Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet v lehote 15-tich kalendárnych dní.

VII. VRÁTENIE TOVARU A VRÁTENIE PEŇAZÍ

1.Podľa § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. Z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (ďalej len "zákon") v znení neskorších predpisov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14-tich kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. O odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný predávajúceho informovať písomne a to formou e-mailu alebo listom.
2.Ak predávajúci splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa, keď predávajúci dodatočne splnil informačné povinnosti, najneskôr však do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
3.Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 10 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby.
4.Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší.
5.V prípade vrátenia tovaru predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu sumu za poštovné a balné. Ak kupujúci zakúpil daný tovar počas víkendu, kedy prebieha akcia "poštovné zdarma pri nákupe nad 5 € pri platbe vopred na účet", hodnota poštovného bude pri vrátení platby za tovar odrátaná od ceny vráteného tovaru.
6.Tovar zakúpený od 15.11. do 20.12. (vianočné darčeky) je možné vrátiť až do 10. januára následujúceho roku.
7.Za každý vrátený tovar predávajúci vráti peniaze prevodom na účet kupujúceho do 10-tich pracovných dní od doručenia odstúpenia od zmluvy.
8.V prípade vrátenia tovaru treťou osobou (napríklad obdarovaným) predávajúci vráti kúpnu cenu tovaru na účet kupujúceho.
9.V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný zaslať predávajúcemu výrobok na adresu uvedenú na Vašej faktúre, ktorá bola súčasťou Vašej objednávky, podľa postupu uvedeného v bodoch 3 a 5 článku V týchto podmienok.

VIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.Osobné údaje kupujúceho spracováva predávajúci v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Kupujúci prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a zúčtovania platieb podľa § 7 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov objednávkou tovaru na www.mojepradlo.sk. Kupujúci zároveň zodpovedá za pravdivosť a správnosť uvedených osobných údajov.
2.Predávajúci je oprávnený uchovávať osobné údaje kupujúceho po dobu 2 rokov od poslednej uskutočnenej objednávky. Na žiadosť kupujúceho predávajúci bezodkladne zabezpečí vymazanie osobných údajov z jeho databázy.
3.Tieto podmienky sú platné od 01.02.2016.


Predávajúci si vyhradzuje zmenu obchodných podmienok.