DOVOLENKA 29.07. - 06.08.21: na všetky objednávky nad 20 € v tomto období platí doprava ZADARMO! Viac info >

Článek I
Obecná ustanovení


I. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti KOHAX, s. r. o. se sídlem na Gen. Svobodu 681/3, 08901 Svidník, Slovenská republika, IČ: 45002681, DIČ: 2022896788, DIČ: SK2022896788 zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č .: 22105 / P, poštovní adresa: Gen. Svobodu 681/3, 08901 Svidník (dále jen "Prodávající") a kupujícího (dále jen "Kupující") při koupi zboží nabízeného Prodávajícím prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce Prodávajícího www.mojepradlo.sk (dále jen "mojepradlo.sk") a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím na dálku prostřednictvím elektronického obchodu na internetu (dále jen "kupní smlouva"). (Prodávající a Kupující společně dále jen "Smluvní strany").

II. Předmětem těchto obchodních podmínek je vymezení práv a povinností smluvních stran vyplývajících z kupní smlouvy a poskytnutí informací podle § 3 odst. 1 zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných právních předpisů.


III. Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány v souladu se:
- zákonem č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
- zákonem č. 22/2003 Sb. o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb. o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů
a s dalšími relevantními právními předpisy.

IV. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na stránce internetového obchodu www.mojepradlo.sk a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.


V. Kupující zasláním objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami důkladně seznámil, jejich obsahu porozuměl a v tomto znění s nimi bez výhrad souhlasí.
VI. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy specifikované v čl. 1 odst. 1 těchto obchodních podmínek. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.


VII. Strany se mohou ještě před uzavřením kupní smlouvy dohodnout na změně těchto obchodních podmínek, čímž je zaručena rovnost stran.

Článek II
Definice


I. Prodávajícím je provozovatel internetového obchodu www.mojepradlo.sk:
Obchodní jméno: KOHAX, s.r.o.
Registrace: Obchodní rejstřík Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, vložka č .: 22105 / P
Adresa: Gen. Svobodu 681/3, 08901 Svidník
IČO: 45 002 681
DIČ: 2022896788
IČ DPH: SK2022896788

email: info@mojepradlo.sk
tel .: + 421/907 606 558

II. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo využívá služeb, a to buď jako spotřebitel nebo podnikatel.


III. Kupujícím spotřebitelem je ve smyslu § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele) fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.

IV. Spotřebitelskou smlouvou je každá smlouva bez ohledu na právní formu, kterou uzavírá dodavatel se spotřebitelem.

V. Smlouvou uzavřenou na dálku je smlouva mezi prodávajícím a spotřebitelem sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím jednoho nebo více prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a spotřebitele zejména využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu.

VI. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obč. Zák."), Zákona o ochraně spotřebitele, zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jakož i dalšími souvisejícími předpisy.

VII. Kupujícím podnikatelem je ve smyslu § 2 odst. 2 zák. č. 513/1991 Sb. Obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Obch. Zák."):
osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.


VIII. Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o Kupujícím, seznam objednaného zboží z nabídky E-obchodu na mojepradlo.sk a celkovou cenu tohoto zboží, příp. cenu za poštovné zpracovaný systémem E-obchodu.

IX. Zbožím se rozumí všechny produkty uvedené v platném ceníku Prodávajícího na mojepradlo.sk.

X. Kontaktní údaje Prodávajícího pro Kupujících: Mojepradlo.sk, KOHAX, s. r. o., Gen. Svobodu 681/3, 089 01 Svidník, tel .: +421 907 606 558 (pondělí až pátek) mezi 09.00 - 16.00 hod., E-mail: info@mojepradlo.sk.


XI. Proces registrace Kupujícího, elektronické objednání zboží a uskutečnění platby za zboží elektronicky objednané jakož i zpracování osobních údajů Kupujícího je chráněné a zabezpečené prostřednictvím SSL certifikátu, který zajišťuje, že osobní a důvěrné informace jsou bezpečně uchovávány během přenosu z prohlížeče Kupujícího na mojepradlo.sk.

XII. Orgánem dozoru je:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Středočeský kraj
Obránců míru 6, 080 01 Prešov 1
Odbor výkonu dozoru
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele

Tel. č.: 051/ 7721 597
Fax č.: 051/ 7721 596
E-mail: pr@soi.sk

Článek III
Uzavření kupní smlouvy


I. Zboží je možne objednat prostřednictvím eshopuwww.mojepradlo.sk.

II. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech registračních formulářů.

III. Za podstatné náležitosti elektronické objednávky se považují:

  1. Identifikace Kupujícího, tj obchodní jméno nebo jméno a příjmení, sídlo / bydliště, IČO, DIČ,kontakt (telefonní číslo a e-mailová adresa);
  2. Kód objednávaného zboží podle katalogu nebo také jeho popis;
  3. Množství objednávaného zboží;
  4. Adresa místa dodání zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla / bydliště Kupujícího);
  5. Okamžik dodání zboží (den, hodina), pokud se Kupující dohodne s Prodávajícím odlišně jak je uvedeno ve OP;
  6. Jméno a příjmení osoby oprávněné k převzetí dodávaného zboží (pokud nebude tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, případně jakýkoli jeho zaměstnanec).

IV. Pokud nebude objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků elektronické objednávky a jejímu případnému zpřesnění a / nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a / nebo doplňujících elektronickou objednávku Prodávajícímu se elektronická objednávka považuje za úplnou.

V. Přijatá elektronická objednávka je považována za návrh Kupní smlouvy a je závazná.

VI. Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká na základě závazného potvrzení elektronické objednávky v systému. Prodávající je povinen potvrdit e-mailovou zprávou (na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v elektronické objednávce) obsah elektronické objednávky Kupujícího, a to neprodleně po jejím obdržení Prodávajícímu, nejpozději do 24 hodin od doručení objednávky, jinak platí, že k uzavření Kupní smlouvy mezi smluvními stranami nedošlo. Kupující je povinen zkontrolovat, zda mu v uvedené lhůtě bylo doručeno potvrzení objednávky, a to i v jiných složkách e-mailového účtu jako například v spamu a také obsah elektronické objednávky uvedený v e-mailové zprávě Prodávajícím. V případě zjištění nesrovnalostí týkajících se obsahu elektronické objednávky potvrzené ze strany Prodávajícího, je Kupující povinen o tom vyrozumět Prodávajícího prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu info@mojepradlo.sk.

VII. Předmětem uzavřené Kupní smlouvy je závazek Prodávajícího dodat Kupujícímu zboží na určené místo dodání v dohodnutém množství, ceně, kvalitě a termínu a závazek Kupujícího zboží v místě dodání v dohodnutém čase převzít a zaplatit za něj v dohodnutém termínu splatnosti kupní cenu a poštovné, pokud povinnost zaplatit poštovné vyplývá z Kupní smlouvy.


VIII. Kupující souhlasí s tím, že součástí objednávky je jeho povinnost zaplatit cenu za objednané zboží, přičemž uvedenou skutečnost výslovně potvrzuje při odesílání elektronické objednávky, kde je uvedeno, že se jedná o objednávku s povinností platby.

IX. Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je možná pouze po vzájemné dohodě Kupujícího a Prodávajícího. Změnu objednávku je možné prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Změnu objednávky potvrdí prodávající telefonicky nebo mailem bez zbytečného odkladu.

X. Kupní smlouva se uzavírá na dobu do úplného vypořádání závazků stran vyplývajících z Kupní smlouvy, resp. na dobu do okamžiku jejího zrušení postupem vyplývajícím z OP a příslušných právních předpisů. Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím je prodávajícím archivována po dobu nejméně deseti let za účelem jejího úspěšného splnění a plnění si povinnosti prodávajícího vyplývající mu ze zvláštních právních předpisů. Kupní smlouva není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

XI. Prodávající neodpovídá za zpoždění dodávky a za škodu, která byla způsobena důsledkem toho, že Kupující při registraci nezadal všechny požadované údaje a / nebo vyplnil registrační formulář chybně. Prodávající také neodpovídá za škodu, která byla způsobena Kupujícímu důsledkem toho, že Kupující zapomněl své přístupové heslo a / nebo se přístupové heslo Kupujícího dostalo do rukou nepovolaných osob bez přičinění Prodávajícího.

XII. Kupující má právo stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením odeslání ze strany Predávajúceho.Stornovať objednávku je možné prostřednictvím mailu nebo telefonicky. Zrušení objednávky potvrdí prodávající telefonicky nebo mailem bez zbytečného odkladu.

XIII. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  1. V případě objednávky na dobírku, pokud objednávku nebylo možné závazně potvrdit zejména pro chybně uvedené telefonní číslo, nedostupnost, Kupující neodpovídá na e-maily atd.
  2. Zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující nepřijme navrženou dohodu ze strany Prodávajícího a zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet ve lhůtě 14-ti kalendářních dnů ode dne zrušení objednávky Prodávajícím, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak .

Článek IV
Práva a povinnosti smluvních stran


I. Předmětem kupní smlouvy jsou práva a povinnosti smluvních stran.


II. Prodávající je povinen zejména:


- poskytnout spotřebiteli informace podle příslušných ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a zákona o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalších příslušných právních předpisů,
- zabalit zboží na přepravu tak, aby nedošlo k jeho poškození,
- dodat spotřebiteli objednané zboží do místa určení řádně a včas,
- dodat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím všechny doklady potřebné k řádné převzetí a užívání zboží v souladu s příslušnými právními předpisy.


III. Prodávající má právo na zaplacení kupní ceny řádně a včas.

IV. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy, pokud není schopen dodat kupujícímu zboží řádně a včas, zejména z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží. O stornování objednávky bude zákazník informován telefonicky nebo e-mailem, a v případě úhrady kupní ceny nebo její části, mu budou finanční prostředky vráceny ve lhůtě do 15 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.


V. Kupující je povinen zejména:
- včas převzít zboží v místě určení,
- zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu ve lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, pokud se strany nedohodly, že náklady na doručení zboží nese prodávající,
- potvrdit v dodacím listu převzetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.


VI. Kupující bere na vědomí, že v případě porušení smluvních povinností vyplývajících mu z
kupní smlouvy odpovídá ve smyslu § 420 Obč. zák. za škodu, která tímto porušením prodávajícímu vznikla.


VII. Jakékoliv spory vzniklé v souvislosti s kupní smlouvou, jejíž přílohou jsou tyto obchodní podmínky, budou řešeny výhradně podle platných právních předpisů právního řádu České republiky.

Článek V
Cena zboží nebo služby


I. Kupní cena jednotlivých produktů nabízených Prodávajícím prostřednictvím www.mojepradlo.sk je uváděna včetně dani z přidané hodnoty (DPH) v zákonné výši a všech ostatních daní, pokud není uvedeno jinak.


II. Prodávající si vyhrazuje právo jednostranně upravit (zvýšit / snížit) ceny zboží uvedené na www.mojepradlo.sk s tím, že nové ceny zboží jsou platné dnem jejich zveřejnění na www.mojepradlo.sk. Pro Kupujícího je vždy rozhodující cena zboží uvedená u zboží v době odeslání objednávky Prodávajícímu. Případné zvýšení nebo snížení ceny zboží Prodávajícím v době od odeslání objednávky Kupujícím po doručení objednaného zboží nebo v průběhu reklamačního nebo jiného řízení v souvislosti s vrácením nebo výměnou zboží nemá vliv na cenu již objednaného zboží. Kupující si je vědom, že v případě snížení ceny zboží v době od odeslání objednávky až po ukončení případného reklamačního nebo jiného řízení v souvislosti s vrácením nebo výměnou zboží, nemá nárok na vrácení části kupní ceny za zboží ve výši rozdílu mezi cenou zboží v době odeslání objednávky Prodávajícímu a cenou zboží v době po odeslání objednávky Prodávajícímu. Prodávající prohlašuje, že v případě jeho jednostranného zvýšení ceny zboží až po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu nemá nárok na úhradu peněžního rozdílu mezi cenou zboží v době odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu a cenou zboží v době po odeslání objednávky Kupujícím Prodávajícímu.


III. Prodávající si vyhrazuje právo změnit cenu zboží, v případě zjevné chyby v psaní. O změně ceny prodávající bez zbytečného odkladu kupujícího vyrozumí s tím, že objednávku buď potvrdí nebo ji zruší.


IV. Konečná cena je sumární cena uváděna v objednávkovém formuláři těsně před odesláním objednávky. Konečná cena je uváděna včetně DPH, ostatních daní a poplatků (např. Poštovné), které musí kupující zaplatit pro získání zboží. Tuto cenu lze měnit pouze na základě vzájemné dohody obou stran.


V. Dokladem o prodeji včetně ceny zboží je faktura, která je přiložena k zásilce, přičemž zároveň slouží jako dodací a záruční list.

Článek VI
Poštovné a balné


I. Výše ​​poštovného za doručení objednávky při platbě předem na účet v hodnotě do 2700, - CZK je účtována ve výši 160,- CZK kurýrní společností. Výše poštovného za doručení objednávky na dobírku je vždy účtována ve výši 186, - CZK kurýrní společností. Na základě rozhodnutí Prodávajícího se uvedená výška poštovného může změnit av tom případě platí podmínky pro určení výšky poštovného a výška poštovného uvedena na stránce www.mojepradlo.sk v době odeslání objednávky ze strany Kupujícího av potvrzení objednávky ze strany Prodávajícího.


II. Výše poštovného za doručení objednávky v hodnotě nad 2700, - CZK je zdarma při platbě předem.


III. Prodávající si poštovné, v souvislosti s dodáním zboží v hodnotě nad 2700, - CZK neúčtuje, kromě následujících případů:
- pokud se navzdory dohodě Kupujícího s kurýrní službou, nepodaří zboží úspěšně dodat v dohodnutém čase a na místě dodání Kupujícímu nebo
-pokud Kupující vrátí část zboží a hodnota uchovávaného zboží poklesne pod částku 2700, - CZK
.

Článek VII
Platební podmínky


I. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě včetně nákladů na doručení zboží. Strany se mohou dohodnout, že náklady na doručení nese prodávající.


II. Platby se provádějí v EUR, přičemž Prodávající vyžaduje jeden z následujících způsobů platby:


- PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU kurýrní společnosti: Při tomto způsobu platby Kupující hradí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při převzetí kurýrovi GLS;
- PLATBA PŘI DODÁVCE NA DOBÍRKU NA pobočce České pošty: Při tomto způsobu platby Kupující hradí celou částku za zboží uvedené v elektronické objednávce při převzetí pracovníkovi České pošty;
- PLATBA PŘEDEM: Při tomto způsobu platby je Kupujícímu zaslané zboží kurýrní službou nebo Slovenské poštou po uhrazení a připsání celé částky zboží uvedeného v elektronické objednávky na účet KOHAX, s. r. o. (3083286553/0200 VUB Banka (SK87 0200 0000 0030 8328 6553), Variabilní symbol: použijte číslo Vaší elektronické objednávky.
- PLATBA KARTOU PŘES INTERNET: Po dokončení objednávky bude Kupující automaticky přesměrován na platební stránku banky. Platební údaje potřebné k realizaci platby zadává Kupující přímo na podstránce banky, Prodávající s údaji o platební kartě nepřichází do kontaktu.
- PLATBA Při osobním odběru zboží není možná. Je možný pouze osobní odběr a tomu předchází platba předem na účet Prodávajícího nebo Platba kartou.

Článek VIII
Dodací podmínky a převzetí zboží


I. Dodávky elektronicky objednaného zboží budou dle dostupnosti zboží a provozních možností Prodávajícího expedované v co nejkratším termínu, v případě zboží skladem obvykle do 1-2 pracovních dnů v případě zboží, které není skladem maximálně do 30 kalendářních dnů (obvykle však 3 - 5 pracovních dní) ode dne potvrzení, přijetí elektronické objednávky Kupujícího Prodávajícím, a to na místo dodání uvedené v elektronické objednávce. Dodací doba je však různá vzhledem na dostupnost některých výrobků. Kupující bere na vědomí, že při plnění smluvních závazků Prodávajícího mají uvedené dodací termíny orientační charakter. Vzhledem k rychlému pohybu skladových zásob a případum, kdy některé produkty jsou dostupné pouze v počtu 1 ks, může nastat skutečnost, že při souběžně zadaných objednávkách na stejný produkt nebude možné vyřídit všechny objednávky z důvodu vyprodání. V takovém případě Prodávající kontaktuje Kupujícího telefonicky, emailem. Kupující může kontaktovat Prodávajícího a prověřit si aktuální dostupnost ještě před provedením obchodní transakce. V případě, že Prodávající nemůže dodat objednané zboží v dané lhůtě, je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a sdělit mu nový předpokládaný termín dodání zboží. Pokud lhůta pro dodání zboží přesáhne 30 kalendářních dnů od uzavření Kupní smlouvy, Prodávající je povinen uvědomit o tom Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a dohodnout se s ním na prodloužení dodací lhůty. Pokud Prodávající nedodá zboží ani v této dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Kupujícím, Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy a Prodávající je povinen do 14 dnů vrátit kupní cenu na účet Kupujícího, jestliže již byla tímto způsobem ze strany Kupujícího uhrazena. Pokud je vzhledem ke všem okolnostem zřejmé nebo pokud před uzavřením Kupní smlouvy Kupující Prodávajícího výslovně informoval o tom, že dodání zboží ve stanovené lhůtě nebo v určený den je pro Kupujícího zvlášť důležité a Prodávající zboží v této lhůtě nedodal, Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy i bez poskytnutí dodatečné přiměřené lhůty na dodání věci. Pokud Prodávající nemůže dodat objednané zboží vůbec, rovněž je o tom povinen neprodleně informovat Kupujícího prostřednictvím e-mailu vyplývajícího z objednávky a dohodnout se s ním na náhradním plnění. V případě, že Kupující neprojeví zájem o náhradní plnění ze strany Prodávajícího, je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy a Prodávající je povinen do 14 dnů vrátit kupní cenu na účet Kupujícího, jestliže již byla ze strany Kupujícího takovým způsobem uhrazena.

II. Kupující je informován o zaslání objednaného zboží e-mailem. Status elektronické objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému mojepradlo.sk. O statusu elektronické objednávky je Kupující také upozorněn e-mailem.

III. Zboží je dodáváno prostřednictvím kurýrní služby na adresu místa dodání uvedenou Kupujícím v elektronické objednávce nebo bude připraven v sídle Prodávajícího na osobní odběr podle toho, jaký způsob doručení si Kupující ve své objednávce zvolil. Kupující je předem informován o termínu dodání objednávky prostřednictvím elektronické pošty. Pokud je stanoven termín nevyhovující, může se s Prodávajícím, resp. kurýrní službou dohodnout na náhradním termínu dodání objednávky. V případě, že Kupující nebude přítomen v čase, který si závazně dohodl s kurýrní službou, na místě dodání a nezmocní jinou osobu k převzetí zboží, Kupující odpovídá za škodu, která vznikla Prodávajícímu a / nebo kurýrní službě v důsledku neúspěšného dodání zboží Kupujícímu. Náklady opětovného dodání zboží Kupujícímu nese Kupující. V případě, že si Kupující nevyzvedne zboží připraveno na osobní odběr ve lhůtě 5 pracovních dnů nebo si dvakrát po sobě nepřevezme zboží od dopravce, aniž by se s Prodávajícím dohodl na prodloužení této lhůty, Prodávající má právo odstoupit od Kupní smlouvy. Pokud ze strany Kupujícího už došlo k úhradě kupní ceny, Prodávající vrátí ve lhůtě 14 dnů kupní cenu na účet Kupujícího, pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak.

IV. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího jeho převzetím a zaplacením kupní ceny.

V. Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu. Předání zboží Kupujícímu je možné, jen pokud Kupující zaplatí kupní cenu a poštovné za dodané zboží, pokud povinnost zaplatit poštovné vyplývá z Kupní smlouvy.

 

VI. Při převzetí zboží je Kupující povinen zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen a podepsat dokument o převzetí zásilky. V případě jeho poškození je nutné na místě dodání zboží sepsat s přepravcem - kurýrní službou protokol o zjištěných vadách způsobených během přepravy a Kupující je povinen o tom neprodleně zboží informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.

VII. Pokud Kupující zboží převezme i přes evidentnímu poškození obalu, Prodávající má právo případné pozdější reklamace z tohoto důvodu neuznat.

VIII. Za nepoškozenou, neotevřenou, originální zásilku se považuje pouze ta, která je přelepena ochrannou páskou Prodávajícího. Dopravce je povinen předat zboží Kupujícímu
po položkách a na místě sepsat zápis. Za takto vzniklé škody je odpovědný dopravce. Pokud je balení přelepeny ochrannou páskou Prodávajícího, která je poškozená nebo Kupující zjistí jiné poškození balení nebo známky neoprávněného otevření zásilky, je oprávněn zboží od Dopravce nepřevzít a je povinen sepsat s Dopravcem o této skutečnosti zápis s přesným popisem důvodu nepřevzetí zásilky.

IX. Kupující je povinen rovněž neprodleně po obdržení zboží zkontrolovat obsah zásilky a v případě, že dodané zboží neodpovídá objednaným zbožím nebo jakkoli poškozen přepravou, které se neprojevuje vnějším poškozením obalu, resp. Kupující objeví jiné nedostatky, je povinen o tom neprodleně informovat Prodávajícího, a to za účelem co nejrychlejšího dořešení věci ke spokojenosti Kupujícího.

X. Komunikace mezi Kupujícím a Prodávajícím ve smyslu odst. 5 a odst. 7 probíhá přednostně prostřednictvím e-mailu označeném stranami při potvrzení objednávky za účelem urychlení komunikace a vybavení věci.

XI. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států se uskutečňuje na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a balné a příp. dalších dodacích podmínek mezi Kupujícím a Prodávajícím.

Článek IX
Nabývání a přechod nebezpečí škody na zboží


I. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.


II. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího, nebo když tak neučiní včas, tak v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

Článek X
Odstoupení od smlouvy


I. Odstoupení od smlouvy kupujícího, kterým je spotřebitel, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


II. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy v souladu a způsobem upraveným v občanském zákoníku. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 kalendářních dnů ode dne kdy kupující nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme produkt.

III. Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud kupující zašle oznámení o výkonu práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy, tedy nejpozději v 14. den odkdy lhůta pro odstoupení od smlouvy začala běžet.


IV. Zboží se považuje za převzatý spotřebitelům okamžikem, kdy spotřebitel nebo jím určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezme všechny části objednaného zboží, nebo se
- zboží objednané spotřebitelem v jedné objednávce dodávají odděleně, okamžikem převzetí zboží, který byl dodán jako poslední,
- dodává zboží sestávající z více dílů nebo kusů, okamžikem převzetí posledního dílu nebo posledního kusu,
- zboží dodává opakovaně v určeném období okamžikem převzetí prvního dodaného zboží.


V. Spotřebitel může odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je dodání zboží, i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od smlouvy.


VI. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít formulář, který najde v sekci Výměny a vrácení tovaru.Vyplnený formulář pro odstoupení od smlouvy je možné zaslat prodávajícímu elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo na adresu uvedenou v těchto VOP. Lhůta se
považuje za zachovanou, pokud kupující zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty. Přímé náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující odpovídá za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží. Vrácené zboží by neměl nést známky použití, měl by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství).

Spotřebitel zašle zboží prodávajícímu na následující adresu:
Mojepradlo.sk
KOHAX, s.r.o.
Gen. Svobodu 681/3
08901 Svidník

Telefonní číslo: +421 907 606 558
Email: info@mojepradlo.sk

VII. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od smlouvy bylo odesláno prodávajícímu nejpozději v poslední den uvedené lhůty.


VIII. Prodávající je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotrebiteľovi.Predávajúci spotřebiteli vrátí odpovídající část kupní ceny za zboží sníženou o částku poštovních nákladů vzniklých v souvislosti se zasláním objednaného zboží. Prodávající je povinen vrátit spotřebiteli uvedeny platby bankovním převodem, pokud kupující výslovně nesouhlasil s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.


IX. Při odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je prodej zboží, prodávající není povinen vrátit spotřebiteli platby před tím, než mu je zboží doručeno nebo dokud spotřebitel neprokáže zaslání zboží zpět prodávajícímu, ledaže prodávající navrhne, že si zboží vyzvedne osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.


X. Pro odstoupení od smlouvy ze strany kupujících - podnikatelských subjektů platí zákonné podmínky upravené v obchodním zákoníku.


XI. Prodávající není povinen uhradit spotřebiteli dodatečné náklady, pokud si spotřebitel výslovně zvolil jiný způsob doručení, jak je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. Dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil spotřebitel, a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím.

XII. V případě odstoupení od smlouvy nese spotřebitel náklady na vrácení zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží a v případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku i náklady na vrácení zboží.


XIII. Prodávající doporučuje kupujícímu pojistit zboží, které je předmětem vrácení. Riziko vzniku škody na zboží, které je předmětem vrácení nese kupující až do okamžiku převzetí tohoto zboží prodávajícím.


XIV. Pokud kupující nedoručí nejpozději spolu se zbožím oznámení o odstoupení od smlouvy, vyzve ho prodávající e-mailem na doplnění chybějících údajů nebo přiložení chybějících požadovaných dokladů. Pokud spotřebitel ani v dodatečné lhůtě nepředloží oznámení o odstoupení od smlouvy nebo nedoplní chybějící údaje, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětného vrácení.
XV. Prodávající nepřebírá vrácený produkt prostřednictvím dobírkové služby, produkt v
případě pokud jsou dány zákonné důvody musí být ze strany kupujícího vráceno formou běžného nebo doporučeného poštovního balíku (Slovenská pošta).


XVI. Pokud jsou spolu se zbožím poskytovány dárky, kupující bere na vědomí, že darovací
smlouva uzavřená mezi stranami se váže na tuto kupní smlouvu. V případě, že kupující využije právo odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit s ním související poskytnuté dárky.


XVII. Vrácení části zboží nebo jeho výměna není odstoupením od smlouvy ve smyslu tohoto zákona. Jedná se o dodatečnou úpravu příslušné objednávky. Tato úprava objednávky se neřídí tímto zákonem. Je to dohoda mezi kupujícím a prodávajícím. Je možná maximálně do 14 dnů od převzetí zboží kupujícím. Je dobrovolná, není na ni právní nárok.


XVIII. Kupující může stornovat výlučně svou objednávku uskutečněnou prostřednictvím objednávkového formuláře "Objednávka", a to do 24 hodin ode dne zadání platebního příkazu k zaplacení kupní ceny, nejpozději však před připsáním kupní ceny na účet prodávajícího a zároveň je povinen o uvedené skutečnosti telefonicky nebo písemně uvědomit prodávajícího . Prodávající se zavazuje do 15 dnů vrátit kupujícímu kupní cenu, pokud došlo k jejímu připsání na účet prodávajícího, pokud se strany nedohodnou na náhradním plnění. V případě akceptace cenové nabídky prodávajícího zasláním potvrzujícího emailu, stornování není možné.

Článek XI
Odpovědnost za škody, reklamace a záruka


I. Právní úprava odpovědnosti prodávajícího za škody se řídí § 619 a násl. Obč. zák.


II. Prodávající neodpovídá za vady produktu, pokud tyto jsou způsobeny nekvalitními podklady dodanými kupujícím.


III. Prodávající není povinen upozornit kupujícího na nedostatečnou kvalitu podkladů. Prodávající nekontroluje kvalitu dodaných podkladů, tyto nijak neupravuje a nemění, ale jsou zpracovávány automaticky. Rovněž neodpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy, jako ani za porušování práv duševního vlastnictví třetích osob.


IV. Kupující odpovídá za obsah podkladů a jejich soulad s obecně závaznými právními předpisy České republiky a / nebo s obecnou morálkou a odpovídá za škodu, která by mohla být způsobena třetím osobám v souvislosti s použitím produktů.


V. Prodávající poskytuje záruku na dodané produkty v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí produktu ze strany kupujícího. V případě kupujících - podnikatelských subjektů se na odpovědnost za vady produktu a na podmínky poskytnutí záruky vztahují ustanovení Obchodního zákoníku.


VI. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při převzetí kupujícím. U věcí použitých neodpovídá za vady vzniklé jejich použitím nebo opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena.


VII.V případě vrácení produktu s vadou, která vyšla najevo až po jeho převzetí, a která nebyla zřejmá a zjistitelná při běžné kontrole při převzetí, má kupující nárok na vrácení kupní ceny. Pokud jde o vadu, která činí věc neupotřebitelnou, má kupující nárok odstoupit od smlouvy. Po dohodě stran může být produkt s vadou nahrazen i novým produktem bez vad. Poškozený nebo vadné zboží musí být kompletní.

VIII. Záruční doba je 24 měsíců. Pokud je na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena lhůta k použití, neskončí záruční doba před uplynutím této lhůty.


IX. Záručním listem je doklad o koupi - faktura, která slouží zároveň i jako dodací list.


X. Při přebírání zboží doporučujeme kupujícímu nebo jím pověřené osobě, důkladně zkontrolovat, zda obal, ve kterém je zboží zabaleno, není poškozen. V případě zjevného poškození přepravního obalu, nebo i zboží doporučujeme zásilku nepřevzít. Pokud se i přesto rozhodnete zásilku probrat, doporučujeme přímo na místě sepsat s dopravcem (kurýrem) záznam o zjištěných závadách způsobených během přepravy.


XI. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, mechanické poškození, nesprávné zacházení s výrobkem apod.


XII. Barva výrobku se může lišit v závislosti na světelných podmínkách, při kterých byla produktová fotografie vytvořena a v závislosti na nastavení a vyobrazení na Vašem monitoru.


XIII. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci na produkt v záruční době, a to neprodleně poté, co se o vadě produktu dozvěděl, zasláním písemné reklamace na adresu prodávajícího uvedenou v těchto VOP a to v souladu s obecně závaznými právními předpisy.


XIV. Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a kupujícího písemně (elektronicky, poštou) vyrozumět o výsledku vyřízení reklamace do 30 dnů ode dne obdržení / přijetí písemné reklamace.


XV. Postupy upravené v tomto článku se přiměřeně vztahují i ​​na podání stížnosti nebo podnětu ze strany kupujícího.


XVI. Orgánem dozoru je:
Slovenská obchodní inspekce (SOI)
Inspektorát SOI pro Středočeský kraj
Obránců míru 6, 080 01 Prešov
odbor technické kontroly výrobků a ochrany spotřebitele
Tel. č .: 051/7721 597
Fax č .: 051/7721 596
E-mail: pr@soi.sk

XVII. prevence
Při výběru zboží je nutné, aby zvolený druh a velikost výrobku přesně odpovídala potřebám zákazníka. Zákazník před zakoupením výrobku vezme v úvahu účel použití, provedení, materiálové složení a způsob ošetřování zboží. Pouze zboží dobře zvolené z hlediska
funkčního, sortimentního a velikostního je předpokladem naplnění užitné hodnoty a účelu použití zboží. Po celou dobu užívání zakoupeného zboží je nutné, aby zákazník věnoval dostatečnou pozornost základním pravidlům užívání tohoto zboží. Obzvláště je třeba zvážit všechny faktory nepříznivě ovlivňující plnou funkčnost a životnost výrobku, jako např .: nadměrnou intenzitu užívání výrobku, užívání výrobku k nevhodnému účelu. Další nutnou podmínkou pro zachování dobrého stavu zboží a jeho funkčnosti je jeho pravidelná údržba. Je třeba si uvědomit, že nesprávná nebo nedostatečná údržba zboží podstatně zkracuje jeho plnou funkčnost a životnost. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

XVIII. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.


XIX. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci.


XX. Reklamaci je kupující spotřebitel oprávněn uplatnit písemně na adrese prodávajícího:

Mojepradlo.sk
KOHAX, s.r.o.
Gen. Svobodu 681/3
08901 Svidník

Telefonní číslo: +421 907 606 558
Email: info@mojepradlo.sk


XXI. Při uplatnění reklamace doporučujeme zaslat na výše uvedenou adresu spolu s vadným zbožím vyplněný reklamační formulář, daňový doklad prokazující koupi zboží a doklad o doručení (dále jen "požadované doklady").


XXII. Kupujícímu doporučujeme v reklamačním formuláři uvést následující údaje:
- identifikace kupujícího,
- číslo elektronické objednávky,
- popis zboží, které si kupující reklamuje s uvedením kódu, barvy, velikosti, množství a ceny,
- popis reklamovaných chyb,
- název a IBAN bankovního účtu kupujícího,
- datum a podpis kupujícího.


XXIII. Při zpětném zasílání je zboží třeba zabalit tak, aby se předešlo jeho poškození. Poškození zboží při přepravě může mít za následek neuznání reklamace. Zboží je třeba zaslat buď formou balíku nebo doporučeně jako dopis.


XXIV. Pokud se prodávajícímu nepodaří opakovaně kontaktovat kupujícího nebo kupující nereaguje na e-mailovou výzvu prodávajícího do 30 dnů ode dne převzetí zboží prodávajícím a nedoručí chybějící doklady a tímto znemožní řízení, si prodávající vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné reklamace. Zboží, pokud je to možné, bude vráceno na náklady kupujícího zpět kupujícímu na adresu uvedenou v objednávce.


XXV. Pokud spolu s požadovanými doklady není přiložen zboží, které je předmětem reklamace, prodávající si vyhrazuje právo nepokračovat ve vyřizování předmětné záležitosti a má se za to, že kupující nemá v úmyslu zboží reklamovat.


XXVI. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby ukončení reklamačního řízení se do záruční doby nepočítá. V případě výměny věci za novou začíná běžet nová záruční doba od jejího převzetí.


XXVII. Kupující má právo a úhradu nákladů (zejména poštovného), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně.


XXVIII. Pokud po doručení zboží zjistí kupující nesrovnalosti mezi dodaným zbožím a fakturou, případně vady zboží, oznámí to ihned, nejpozději do 3 dnů prodávajícímu
prostřednictvím elektronické pošty na mail info@mojepradlo.sk nebo telefonicky na tel. +421 907 606 558.

Článek XII
Řešení sporů


I. Právní vztahy, které vzniknou mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s používáním internetového obchodu a uzavřením smluvního vztahu se řídí právním řádem České republiky.


II. Prodávající má zájem o řešení sporů s Kupujícím především mimosoudní cestou, a proto v případě, že Kupující není spokojen s vyřízením reklamace nebo má pocit, že došlo k porušení jeho práv ze strany Prodávajícího, může se za účelem vyřešení vzniklé situace obrátit na Prodávajícího prostřednictvím e-mailové adresy: info@mojepradlo.sk, respektive ve smyslu zákona č. 391/2015 Sb. o alternativním řešení spotřebitelských sporů, podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu.


III. Spotřebitel může podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu na příslušný subjekt alternativního řešení sporů, kterým je právnická osoba zapsaná v seznamu vedeném Ministerstvem vnitra ČR nebo Slovenská obchodní inspekce (www.soi.sk).


IV. Kupující může podat stížnost prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná on-line na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm


V. Řešení sporů některým ze subjektů alternativního řešení sporů se může domáhat pouze spotřebitel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání.


VI. Alternativní řešení sporů se týká sporů s hodnotou nad 20 EUR a lze jej využít jen při řešení sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku nebo týkajícího se spotřebitelské smlouvy uzavřené na dálku, přičemž spotřebitelům se rozumí fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Subjekt alternativního řešení sporů může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu, maximálně však do výše 5 EUR s DPH.


VII. Subjekt alternativního řešení sporů postupuje při alternativním řešení sporu tak, aby byl spor co nejrychleji vyřešen, předchází zbytečným průtahům, jedná hospodárně a bez zbytečného a nepřiměřeného zatěžování stran sporu a jiných osob; pokud je to možné, při komunikaci využívá zejména telefonický kontakt a elektronické prostředky.

Článek XIII
Platnost smlouvy


I. Kupní smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do řádného splnění povinností obou stran vyplývajících z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí.

 

Článek XIV
Okolnosti vylučující odpovědnost za nemožnost plnění


I. Žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za nemožnost plnění v případě, že nastanou skutečnosti vlivem vyšší moci.


II. Za událost vlivem vyšší moci se považuje událost, kterou Smluvní strany nemohly předvídat a jejíž nemohly zabránit ani při vynaložení nejvyšší možné odborné péče, která je nezávislá na jejich vůli, zejména válka, povstání, stávka, přírodní katastrofy, změny v legislativě a jiné.


III. V případě, že nastane událost podle bodu 2 jsou Smluvní strany povinné si tuto skutečnost oznámit bez zbytečného odkladu.

Článek XV
Dárkové poukazy


I. Poukaz s unikátním kódem Vám zašleme v elektronické podobě e-mailem, takže si ho můžete sami vytisknout. Platnost dárkového poukazu je 12 měsíců od zakoupení a lze jej uplatnit na jakýkoliv zboží nabízené na www.mojepradlo.sk. Kupón je nutné využít v jeho celkové hodnotě při jedné objednávce. Za kupón se nevracejí peníze.


II. Slevové kódy nelze kombinovat.

III. Peníze nelze vrátit v případě, že cena zakoupeného zboží nepřesahuje celkovou hodnotu dárkového poukazu.


IV. Dárkové poukazy není možné vyměnit za peníze.


V. Jak použít dárkový kupón:
Jednoduše vložte vybrané zboží do košíku a zadejte unikátní kód, který Vám byl zaslán v elektronické podobě emailem.
Kód dárkového poukazu je třeba zadat do políčka, které se nachází pod seznamem objednaného zboží ve Vašem košíku.
- Kupující může při tvorbě objednávky zadat kódy nacházející se na zakoupených dárkových
poukazech a slevové kódy poskytnuté provozovatelem v souladu s jejich pravidly.
- Pokud není provozovatelem výslovně uvedeno jinak, dárkové poukazy ani slevové kódy:

     * Nelze uplatnit opakovaně,
     * Nelze vzájemné kombinovat.

- Dárkový kupón je nevratný.
- Pokud má dárkový poukaz nebo slevový kód omezenou dobu platnosti, kupující je oprávněn dárkový poukaz nebo slevový kód použít pouze před jejím uplynutím. Prodávající neposkytuje peníze ani žádný jiný způsob kompenzace za nevyužitou hodnotu dárkového poukazu nebo slevového kódu.
- Dárkový poukaz ani slevový kód nelze vyměnit za peníze. V případě, že kupující vybere zboží za nižší cenu než je hodnota dárkového poukazu nebo slevového kódu, nemá nárok na doplacení hodnoty dárkového poukazu nebo slevového kódu ani na nový dárkový poukaz nebo slevový kód na zbytek hodnoty původně uplatněného dárkového poukazu nebo slevového kódu.
- V případě, že dárkový poukaz nebo slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití předmětných dárkových poukazů a slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněn dárkový poukaz nebo slevový kód odmítnout a od uzavřené kupní smlouvy odstoupit. V případě, že vzniknou při výkladu pravidel nejasnosti, platí jejich výklad stanovený provozovatelem.

Článek XVI
Ochrana osobních údajů


I. Prodávající uchovává osobní údaje poskytnuté Kupujícím výlučně za účelem plnění a dodatečného potvrzení podmínek Kupní smlouvy, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a k nevyhnutelné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu deseti let.


II. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je spotřebitelem, je povinen oznámit Prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, fakturační adresu a dodací adresu včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu. Smluvní strany se dohodly, že Kupující v případě, že je podnikatelem, je povinen oznámit Prodávajícímu v objednávce své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.


III. Prodávající nevydá údaje Kupujícího třetím osobám, s výjimkou subdodavatelů, zprostředkovatelů Prodávajícího, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uskutečnění dodávky. Prodávající postupuje při zacházení s osobními údaji Kupujícího v souladu s nařízením EU 2016/679 o ochraně dat (GDPR) a ustanoveními zákona o ochraně osobních údajů č. 18/2018 Z.z .. Objednáním zboží prostřednictvím E-obchodu na mojepradlo.sk. Kupující potvrzuje, že své osobní údaje poskytl Prodávajícímu dobrovolně a souhlasí s jejich zpracováním v evidenci Prodávajícího, pokud nejsou v rozporu s právními předpisy, a také se zpřístupňováním a poskytováním údajů třetím osobám a státním institucím za podmínek a v rozsahu stanoveném právními předpisy.


IV. Kupující souhlasí se zpracováním, zpřístupněním a použitím svých osobních údajů za účelem přímého marketingu Prodávajícího po dobu deseti let. Kupující má na základě bezplatné písemné žádosti doručené na adresu Prodávajícího právo zejména vyžadovat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o Kupujícím zpracovávané a namítat vůči zpracovávání svých osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu a žádat jejich likvidaci.


V. Kupující souhlasí s tím, aby Prodávající pověřil zpracováním osobních údajů zprostředkovatele.


VI. Kupující prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé. Kupující prohlašuje, že si je vědom důsledků uvedení nepravdivých údajů, zvláště skutečnosti, že by takové jednání mohlo být klasifikováno jako trestný čin.


VII. Kupující zmocňuje Prodávajícího k ověření si poskytnutých informací o kreditní kartě v příslušném call-centru banky nebo společnosti, která kreditní kartu vydala.

VIII. Kupující je oprávněn písemně odvolat poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů.


IX. Kupující může zaškrtnutím příslušného políčka před odesláním objednávky vyjádřit svůj souhlas, aby Prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje potřebné při činnosti
Prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží a zpracovával je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a akcích na nabízené zboží. Kupující může své osobní údaje kdykoliv změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písomnejžiadosti na email info@mojepradlo.sk. Na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány. Kupující může zrušit odběr novinek kliknutím na "odhlášení" v dolní části Newsletteru nebo písemnou žádostí na info@mojepradlo.sk.


X. Kupující je seznámen s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Prostřednictvím nastavení svého webového prohlížeče může kupující jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat nebo zcela zakázat. Pokyny, jak můžete soubory cookies odmítnout nebo vymazat, najdete v sekci "Nápověda" vašeho webového prohlížeče.


XI. Podmínky zpracování osobních údajů provozovatelem jsou specifikovány na internetové stránce www.mojepradlo.sk v sekci Ochrana osobních údajů.

Článek XVII
Závěrečná ustanovení


I. Při nákupu zboží na mojepradlo.sk se předpokládá ze strany Kupujícího znalost technických možností Internetu a přijetí technologií podmíněných možných problémů.


II. Prodávající neodpovídá za škody způsobené chybným připojením na mojepradlo.sk. Ochrana počítače, případně údajů nacházejících se v počítači zatěžuje Kupujícího.


III. Prodávající upozorňuje, že informace uvedené na mojepradlo.sk mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.


IV. Prodávající nenese vůči jiné straně odpovědnost za přímé, nepřímé nebo mimořádné škody, způsobené použitím informací z mojepradlo.sk.


V. Prodávající může kdykoliv bez předchozího upozornění změnit zboží uvedené na mojepradlo.sk.


VI. Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP kdykoliv změnit a / nebo doplnit. Změny a / nebo doplňky těchto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na mojepradlo.sk a nemají vliv na smluvní vztahy, které vznikly mezi Kupujícím a Prodávajícím před ichzverejnením. Na tyto smluvní vztahy se vztahují VOP ve znění aktuálním ke dni uzavření Kupní smlouvy.


VII. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory, které mezi nimi vzniknou z právních vztahů na základě smlouvy nebo souvisejících smluv, včetně sporů o platnost, výklad a zánik této smlouvy, budou přednostně řešit formou smíru. Jestliže se uvedené spory nepodaří vyřešit formou smíru nebo prostřednictvím alternativního řešení sporů, k projednání věci soudní cestou jsou příslušné slovenské soudy v místě trvalého pobytu spotřebitele podle slovenského práva.


VIII. Odesláním elektronické objednávky Prodávajícímu, Kupující zároveň potvrzuje svůj bezvýhradný souhlas s VOP Prodávajícího.


IX. Pokud se prokáže, že některá z ustanovení VOP a / nebo Kupní smlouvy jsou neplatné nebo neúčinné, nemá taková neplatnost nebo neúčinnost za následek neplatnost nebo neúčinnost dalších ustanovení Kupní smlouvy a / nebo VOP. V takovém případě se smluvní strany zavazují neprodleně nahradit takové neplatné nebo neúčinné ustanovení novým, a to tak, aby byl zachován účel sledovaný příslušným neplatným nebo neúčinným ustanovením v době jeho přijetí, resp. uzavření Kupní smlouvy.

Poslední aktualizace: Ve Svidníku dne 20. 7. 2018, KOHAX, s. r. o.